Chìa vặn lục giác 19mm Toptul AGAL1930

Chìa vặn lục giác 19mmToptul  AGAL1930

- Chiều dài 2 cạnh lục giác: 89x299 mm
- Lục giác được làm bằng thép hợp kim tôi luyện ở nhiệt độ cao.
- Đạt tiêu chuẩn DIN ISO 2936

Nhà sản xuất: Toptul

Mua hàng

Chìa vặn lục giác 17mm Toptul AGAL1727

Chìa vặn lục giác 17mm Toptul AGAL1727

- Chiều dài 2 cạnh lục giác: 80x267 mm
- Lục giác được làm bằng thép hợp kim tôi luyện ở nhiệt độ cao.
- Đạt tiêu chuẩn DIN ISO 2936

Nhà sản xuất: Toptul

Mua hàng

Chìa vặn lục giác 14mm Toptul AGAL1424

Chìa vặn lục giác 14mm Toptul AGAL1424

- Chiều dài 2 cạnh lục giác: 70x244 mm
- Lục giác được làm bằng thép hợp kim tôi luyện ở nhiệt độ cao.
- Đạt tiêu chuẩn DIN ISO 2936

Nhà sản xuất: Toptul

Mua hàng

Chìa vặn lục giác 12mm Toptul AGAL1222

Chìa vặn lục giác 12mm Toptul AGAL1222

- Chiều dài 2 cạnh lục giác: 57x199 mm
- Lục giác được làm bằng thép hợp kim tôi luyện ở nhiệt độ cao.
- Đạt tiêu chuẩn DIN ISO 2936

Nhà sản xuất: Toptul

Mua hàng

Chìa vặn lục giác đầu bi dài 12mm Toptul AGBE1226

Chìa vặn lục giác đầu bi dài 12mm Toptul AGBE1226

- Chiều dài 2 cạnh lục giác: 57x262 mm
- Lục giác được làm bằng thép hợp kim tôi luyện ở nhiệt độ cao.
- Đầu bi tròn thuận tiện khi vặn chéo góc.
- Đạt tiêu chuẩn DIN ISO 2936

Nhà sản xuất: Toptul

Mua hàng

Chìa vặn lục giác 10mm Toptul AGAL1018

Chìa vặn lục giác 10mm Toptul AGAL1018

- Chiều dài 2 cạnh lục giác: 50x180 mm
- Lục giác được làm bằng thép hợp kim tôi luyện ở nhiệt độ cao.
- Đạt tiêu chuẩn DIN ISO 2936

Nhà sản xuất: Toptul

Mua hàng

Chìa vặn lục giác đầu bi dài 10mm Toptul AGBE1023

Chìa vặn lục giác đầu bi dài 10mm Toptul AGBE1023

- Chiều dài 2 cạnh lục giác: 50x234 mm
- Lục giác được làm bằng thép hợp kim tôi luyện ở nhiệt độ cao.
- Đầu bi tròn thuận tiện khi vặn chéo góc.
- Đạt tiêu chuẩn DIN ISO 2936

Nhà sản xuất: Toptul

Mua hàng

Chìa vặn lục giác 9mm Toptul AGAL0917

Chìa vặn lục giác 9mm Toptul  AGAL0917

- Chiều dài 2 cạnh lục giác: 47x166 mm
- Lục giác được làm bằng thép hợp kim tôi luyện ở nhiệt độ cao.
- Đạt tiêu chuẩn DIN ISO 2936

Nhà sản xuất: Toptul

Mua hàng

Chìa vặn lục giác 8mm Toptul AGAL0816

Chìa vặn lục giác 8mm Toptul AGAL0816

- Chiều dài 2 cạnh lục giác: 44x158 mm
- Lục giác được làm bằng thép hợp kim tôi luyện ở nhiệt độ cao.
- Đạt tiêu chuẩn DIN ISO 2936

Nhà sản xuất: Toptul

Mua hàng

Chìa vặn lục giác đầu bi dài 8mm Toptul AGBE0821

Chìa vặn lục giác đầu bi dài 8mm Toptul AGBE0821

- Chiều dài 2 cạnh lục giác: 44x208 mm
- Lục giác được làm bằng thép hợp kim tôi luyện ở nhiệt độ cao.
- Đầu bi tròn thuận tiện khi vặn chéo góc.
- Đạt tiêu chuẩn DIN ISO 2936

Nhà sản xuất: Toptul

Mua hàng

Chìa vặn lục giác 7mm Toptul AGAL0715

Chìa vặn lục giác 7mm Toptul AGAL0715

- Chiều dài 2 cạnh lục giác: 41x147 mm
- Lục giác được làm bằng thép hợp kim tôi luyện ở nhiệt độ cao.
- Đạt tiêu chuẩn DIN ISO 2936

Nhà sản xuất: Toptul

Mua hàng

Chìa vặn lục giác đầu bi dài 7mm Toptul AGBE0720

Chìa vặn lục giác đầu bi dài 7mm Toptul AGBE0720

- Chiều dài 2 cạnh lục giác: 41x197 mm
- Lục giác được làm bằng thép hợp kim tôi luyện ở nhiệt độ cao.
- Đầu bi tròn thuận tiện khi vặn chéo góc.
- Đạt tiêu chuẩn DIN ISO 2936

Nhà sản xuất: Toptul

Mua hàng

Chìa vặn lục giác 6mm Toptul AGAL0614

Chìa vặn lục giác 6mm Toptul AGAL0614

- Chiều dài 2 cạnh lục giác: 38x141 mm
- Lục giác được làm bằng thép hợp kim tôi luyện ở nhiệt độ cao.
- Đạt tiêu chuẩn DIN ISO 2936

Nhà sản xuất: Toptul

Mua hàng

Chìa vặn lục giác đầu bi dài 6mm Toptul AGBE0619

Chìa vặn lục giác đầu bi dài 6mmToptul AGBE0619

- Chiều dài 2 cạnh lục giác: 38x186 mm
- Lục giác được làm bằng thép hợp kim tôi luyện ở nhiệt độ cao.
- Đầu bi tròn thuận tiện khi vặn chéo góc.
- Đạt tiêu chuẩn DIN ISO 2936

Nhà sản xuất: Toptul

Mua hàng

Chìa vặn lục giác 5mm Toptul AGAL0512

Chìa vặn lục giác 5mm Toptul AGAL0512

- Chiều dài 2 cạnh lục giác: 33x120 mm
- Lục giác được làm bằng thép hợp kim tôi luyện ở nhiệt độ cao.
- Đạt tiêu chuẩn DIN ISO 2936

Nhà sản xuất: Toptul

Mua hàng

Chìa vặn lục giác đầu bi 5/64" Toptul AHBL2E0

Chìa vặn lục giác đầu bi 5/64'' Toptul AHBL2E08

- Chiều dài 2 cạnh lục giác: 19x85 mm
- Lục giác được làm bằng thép hợp kim tôi luyện ở nhiệt độ cao.
- Đầu bi tròn thuận tiện khi vặn chéo góc.
- Đạt tiêu chuẩn DIN ISO 2936

Nhà sản xuất: Toptul

Mua hàng

Chìa vặn lục giác đầu bi 5/32" Toptul AHBL0511

Chìa vặn lục giác đầu bi 5/32'' Toptul AHBL0511

- Chiều dài 2 cạnh lục giác: 27x111 mm
- Lục giác được làm bằng thép hợp kim tôi luyện ở nhiệt độ cao.
- Đầu bi tròn thuận tiện khi vặn chéo góc.
- Đạt tiêu chuẩn DIN ISO 2936

Nhà sản xuất: Toptul

Mua hàng

Chìa vặn lục giác đầu bi 5/16" Toptul AHBL1016

Chìa vặn lục giác đầu bi 5/16'' Toptul AHBL1016

- Chiều dài 2 cạnh lục giác: 42x162 mm
- Lục giác được làm bằng thép hợp kim tôi luyện ở nhiệt độ cao.
- Đầu bi tròn thuận tiện khi vặn chéo góc.
- Đạt tiêu chuẩn DIN ISO 2936

Nhà sản xuất: Toptul

Mua hàng