Cờ lê 2 đầu tròng 55x60mm Toptul AAAH5560

Cờ lê 2 đầu tròng 55x60mm Toptul AAAH5560

- Cờ lê dài 610 mm
- Làm bằng thép hợp kimCr-V, tôi luyện ở nhiệt độ cao n
- Cờ lê được mạ chrome chống gỉ, ăn mòn.
- Cả 2 đầu tròng đều có 12 cạnh

Nhà sản xuất: Toptul

Mua hàng

Cờ lê 2 đầu tròng 46x50mm Toptul AAAH4650

Cờ lê 2 đầu tròng 46x50mm Toptul AAAH4650

- Cờ lê dài 510 mm
- Làm bằng thép hợp kimCr-V, tôi luyện ở nhiệt độ cao n
- Cờ lê được mạ chrome chống gỉ, ăn mòn.
- Cả 2 đầu tròng đều có 12 cạnh

Nhà sản xuất: Toptul

Mua hàng

Cờ lê 2 đầu tròng 41x46mm Toptul AAAH4146

Cờ lê 2 đầu tròng 41x46mm Toptul AAAH4146

- Cờ lê dài 470 mm
- Làm bằng thép hợp kimCr-V, tôi luyện ở nhiệt độ cao n
- Cờ lê được mạ chrome chống gỉ, ăn mòn.
- Cả 2 đầu tròng đều có 12 cạnh

Nhà sản xuất: Toptul

Mua hàng

Cờ lê 2 đầu tròng 36x41mm Toptul AAAH3641

Cờ lê 2 đầu tròng 36x41mm Toptul AAAH3641

- Cờ lê dài 440 mm
- Làm bằng thép hợp kimCr-V, tôi luyện ở nhiệt độ cao n
- Cờ lê được mạ chrome chống gỉ, ăn mòn.
- Cả 2 đầu tròng đều có 12 cạnh

Nhà sản xuất: Toptul

Mua hàng

Cờ lê 2 đầu tròng 30x32mm Toptul AAAH3032

Cờ lê 2 đầu tròng 30x32mm Toptul AAAH3032

- Cờ lê dài 392 mm
- Làm bằng thép hợp kimCr-V, tôi luyện ở nhiệt độ cao n
- Cờ lê được mạ chrome chống gỉ, ăn mòn.
- Cả 2 đầu tròng đều có 12 cạnh

Nhà sản xuất: Toptul

Mua hàng

Cờ lê 2 đầu tròng 29x32mm Toptul AAAH2932

Cờ lê 2 đầu tròng 29x32mm Toptul AAAH2932

- Cờ lê dài 392 mm
- Làm bằng thép hợp kimCr-V, tôi luyện ở nhiệt độ cao n
- Cờ lê được mạ chrome chống gỉ, ăn mòn.
- Cả 2 đầu tròng đều có 12 cạnh

Nhà sản xuất: Toptul

Mua hàng

Cờ lê 2 đầu tròng 27x32mm Toptul AAAH2732

Cờ lê 2 đầu tròng 27x32mm Toptul AAAH2732

- Cờ lê dài 380 mm
- Làm bằng thép hợp kimCr-V, tôi luyện ở nhiệt độ cao n
- Cờ lê được mạ chrome chống gỉ, ăn mòn.
- Cả 2 đầu tròng đều có 12 cạnh

Nhà sản xuất: Toptul

Mua hàng

Cờ lê 2 đầu tròng 27x30mm Toptul AAAH2730

Cờ lê 2 đầu tròng 27x30mm Toptul AAAH2730

- Cờ lê dài 380 mm
- Làm bằng thép hợp kimCr-V, tôi luyện ở nhiệt độ cao n
- Cờ lê được mạ chrome chống gỉ, ăn mòn.
- Cả 2 đầu tròng đều có 12 cạnh

Nhà sản xuất: Toptul

Mua hàng

Cờ lê 2 đầu tròng 27x29mm Toptul AAAH2729

Cờ lê 2 đầu tròng 27x29mm Toptul AAAH2729

- Cờ lê dài 380 mm
- Làm bằng thép hợp kimCr-V, tôi luyện ở nhiệt độ cao n
- Cờ lê được mạ chrome chống gỉ, ăn mòn.
- Cả 2 đầu tròng đều có 12 cạnh

Nhà sản xuất: Toptul

Mua hàng

Cờ lê 2 đầu tròng 26x29mm Toptul AAAH2629

Cờ lê 2 đầu tròng 26x29mm Toptul AAAH2629

- Cờ lê dài 372 mm
- Làm bằng thép hợp kimCr-V, tôi luyện ở nhiệt độ cao n
- Cờ lê được mạ chrome chống gỉ, ăn mòn.
- Cả 2 đầu tròng đều có 12 cạnh

Nhà sản xuất: Toptul

Mua hàng

Cờ lê 2 đầu tròng 25x28mm Toptul AAAH2528

Cờ lê 2 đầu tròng 25x28mm Toptul AAAH2528

- Cờ lê dài 372 mm
- Làm bằng thép hợp kimCr-V, tôi luyện ở nhiệt độ cao n
- Cờ lê được mạ chrome chống gỉ, ăn mòn.
- Cả 2 đầu tròng đều có 12 cạnh

Nhà sản xuất: Toptul

Mua hàng

Cờ lê 2 đầu tròng 24x30mm Toptul AAAH2430

Cờ lê 2 đầu tròng 24x30mm Toptul AAAH2430

- Cờ lê dài 372 mm
- Làm bằng thép hợp kimCr-V, tôi luyện ở nhiệt độ cao n
- Cờ lê được mạ chrome chống gỉ, ăn mòn.
- Cả 2 đầu tròng đều có 12 cạnh

Nhà sản xuất: Toptul

Mua hàng

Cờ lê 2 đầu tròng 24x27mm Toptul AAAH2427

Cờ lê 2 đầu tròng 24x27mm Toptul AAAH2427

- Cờ lê dài 362 mm
- Làm bằng thép hợp kimCr-V, tôi luyện ở nhiệt độ cao n
- Cờ lê được mạ chrome chống gỉ, ăn mòn.
- Cả 2 đầu tròng đều có 12 cạnh

Nhà sản xuất: Toptul

Mua hàng

Cờ lê 2 đầu tròng 23x26mm Toptul AAAH2326

Cờ lê 2 đầu tròng 23x26mm Toptul AAAH2326

- Cờ lê dài 362 mm
- Làm bằng thép hợp kimCr-V, tôi luyện ở nhiệt độ cao n
- Cờ lê được mạ chrome chống gỉ, ăn mòn.
- Cả 2 đầu tròng đều có 12 cạnh

Nhà sản xuất: Toptul

Mua hàng

Cờ lê 2 đầu tròng 22x24mm Toptul AAAH2224

Cờ lê 2 đầu tròng 22x24mm Toptul AAAH2224

- Cờ lê dài 327 mm
- Làm bằng thép hợp kimCr-V, tôi luyện ở nhiệt độ cao n
- Cờ lê được mạ chrome chống gỉ, ăn mòn.
- Cả 2 đầu tròng đều có 12 cạnh

Nhà sản xuất: Toptul

Mua hàng

Cờ lê 2 đầu tròng 21x23mm Toptul AAAH2123

Cờ lê 2 đầu tròng 21x23mm Toptul AAAH2123

- Cờ lê dài 327 mm
- Làm bằng thép hợp kimCr-V, tôi luyện ở nhiệt độ cao n
- Cờ lê được mạ chrome chống gỉ, ăn mòn.
- Cả 2 đầu tròng đều có 12 cạnh

Nhà sản xuất: Toptul

Mua hàng

Cờ lê 2 đầu tròng 20x22mm Toptul AAAH2022

Cờ lê 2 đầu tròng 20x22mm Toptul AAAH2022

- Cờ lê dài 292 mm
- Làm bằng thép hợp kimCr-V, tôi luyện ở nhiệt độ cao n
- Cờ lê được mạ chrome chống gỉ, ăn mòn.
- Cả 2 đầu tròng đều có 12 cạnh

Nhà sản xuất: Toptul

Mua hàng

Cờ lê 2 đầu tròng 19x22mm Toptul AAAH1922

Cờ lê 2 đầu tròng 19x22mm Toptul AAAH1922

- Cờ lê dài 292 mm
- Làm bằng thép hợp kimCr-V, tôi luyện ở nhiệt độ cao n
- Cờ lê được mạ chrome chống gỉ, ăn mòn.
- Cả 2 đầu tròng đều có 12 cạnh

Nhà sản xuất: Toptul

Mua hàng